سوابق کاری :
 •  پالایش نفت بندر عباس / پایپ و فیتینگ کربن استیل
 • پالایش نفت کرمانشاه / فیتینک و فلنج الوی استیل
 • پالایش نفت اصفهان / ولو الوی استیل
 • پتروشیمی تبریز / پایپ کربن استیل
 • پتروشیمی امیر کبیر / فیتینگ الوی استیل
 • پتروشیمی مبین / یلیت و فلنج اللوی استیل
 • پتروشیمی بو علی سینا / ولو و فلنج کربن استیل
 • پتروشیمی کرمانشاه / ولو و فیتینگ الوی استیل
 • پتروشیمی مهاباد / فیتینگ کربن استیل
 • شرکت پژوهش فناوری / ولو و فیتینگ
 • پتروشیمی شیراز / پایپ گالوانیزه ولو استیل
 • پتروشیمی مروارید / پایپ کرین استیل
 • پلیمر کرمانشاه / پایپ و والو و فیتینگ
 • و غیره
23